Name: https://ce.fresno.edu/api-endpoints/workshops/ Url: https://ce.fresno.edu/api-endpoints/workshops/