Name: https://devce.fresno.edu/api-endpoints/workshops/ Url: https://devce.fresno.edu/api-endpoints/workshops/